Nepali VII Content


उखान, टुक्का र अनेकार्थी शब्द