Nepali X Content


वर्णविन्यास – ब, व, श, ष, स, रि, री, ऋ, रू, रु, क्ष, त्र, ज्ञ को प्रयोग