Nepali VII Content


शब्दभण्डार – पर्यायवाची, विपरीतार्थी, श्रुतिसमभिन्‍नार्थी