Nepali IX Content


शब्द निर्माण प्रक्रिया – समास -कर्मधारय र द्विगु,द्वन्द्व