Nepali VI Content


सस्वरवाचन र शब्दार्थ : मानिस नै देवता