Nepali VI Content


सस्वरवाचन, शब्दार्थ: वातावरणको रक्षा