Nepali VI Content


सस्वरवाचन, शब्दार्थ: शङ्खधर शाख्वा