TyroCity

DLC Videos for Nepali Notes

Posted on • Updated on

Nepali IV Video Notes

1. गाउँछ गीत नेपाली

1.1 कविता वाचन र मूलभाव

1.2 अभ्‍यास

2. धनको घमन्ड

2.1 कथा वाचन र शब्दार्थ

2.2 अभ्यास

3. बचत गर्ने बानी

3.1 प्रबन्ध वाचन, शब्दार्थ

3.2 अभ्यास

4. नौलाख तारा

4.1 कविता वाचन, शब्दार्थ, मूलभाव

4.2 अभ्यास

5. नीमको पात

5.1 कथावाचन, शब्दार्थ, मूलभाव

5.2 अभ्यास

6. बाग्मती नदी

6.1 पाठवाचन, मूलभाव, कठिन शब्दार्थ

6.2 अभ्यास

7. बिहेको निम्तो

7.1 संवादवाचन शब्दार्थ अशुध्दिशोधन

7.2 अभ्यास

8. दाजुभाइ र बुढाबा

8.1 कथावाचन, अशुद्धिशोधन, शब्दार्थ र मूलभाव

8.2 अभ्यास

9. स्वस्थ रहौँ

9.1 पाठवाचन, मूलवाचन, शुध्द वाचन, शब्दार्थ

9.2 अभ्यास

10. बुबाको चिठी

10.1 पाठवाचन र शब्दार्थ

10.2 अभ्यास

11. आमा

11.1 कविता वाचन र शब्दार्थ

11.2 भावार्थ

12. बजा लौरी डाङडुङ

12.1 कथा वाचन, सन्देश र शब्दार्थ

13. नरेशको यात्रा

13.1 प्रबन्ध वाचन र शब्दार्थ

14. पशुपन्छी र हाम्रो कर्तव्य

14.1 संवाद वाचन, भावार्थ

15. प्रधानाध्यापकलाई निवेदन

15.1 निवेदनको परिचय, ढाचा पहिचान, सस्वरवाचन र शब्दार्थ

16. पाप लाग्छ

16.1 लयवाचन, शब्दार्थ

16.2 भावार्थ

16.3 संयोजक

17. पछुतो

17.1 सस्वरवाचन, शब्दार्थ र सन्देश

17.2 करण अकरण

17.3 पुर्ण भूत र पुर्ण वर्तमान

18. बालबालिकाका अधिकार

18.1 सस्वरवाचन शाब्दार्थ

18.2 पुरुषका प्रकारहरु

19. लक्ष्य

19.1 लयवाचन

19.2 भावार्थ

19.3 श्रुतिसमभिन्‍नार्थ शब्द

19.4 काल र यसका प्रकारहरु

20. सत्यकामको अठोट

20.1 सस्वरवाचन र शब्दार्थ

21. आधुनिक सञ्‍चार

21.1 सस्वरवाचन, शब्दार्थ

Top comments (0)