TyroCity

Nepali Writer for Nepali Notes

Posted on • Updated on

निमन्त्रणा

श्रीमान ……………… ज्युका समिपमा

निमन्त्रणा
………….(निमन्त्रनाका लागी अपील गर्ने )………………..

कार्यक्रम: आयोजक समिति
(मिति) (आयोजकको नाम)
(समय)
(स्थान)

Top comments (0)