TyroCity

Nepali Writer for Nepali Notes

Posted on • Updated on

सम्पादकलाइ चिठी

सम्पादक ज्यु,
कान्तिपुर प्रकाशन
काठमाडौँ, नेपाल

विषय:…………….

महोदय,
…………………………….समस्याको परिचय दिदैं उठान गरि समाधानका उपाय पनि समावेश गर्ने………………………………………………………………………………………………………….
………………..

                            भवदीय
                       (लेख्ने व्यक्तिको नाम)
                         (लेख्नेको ठेगाना)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)