TyroCity

Nepali Writer for Nepali Notes

Posted on • Updated on

टिप्पणी लेखन

-शिर्षक लेख्ने
-समसामयिक विषयका समस्या र कारणहरुमा केन्द्रित भई लेखिने
-समस्याको उठान गरी समाधानको उपाय समावेश गर्ने
-१००-१५० शब्दसम्म लेख्ने
-आदि, मध्य र अन्त्य गरि तीन अनुच्छेद को शैलीमा लेख्ने
-विश्लेशनात्मक ढंगमा वस्तुपरक ढंगमा लेखिने

Top comments (0)