TyroCity

DLC Videos for Social Studies

Posted on • Updated on

Social VIII Video Notes

हामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्र

हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता

सामाजिक समस्या र समाधान

नागरिक चेतना

हाम्रो पृथ्वी

हाम्रो विगत

हाम्रो अार्थिक क्रियाकलाप

हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग

जनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था

जनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापन

Top comments (0)