TyroCity

# grade10

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
अनेकार्थी र श्रुतिसम भिन्‍नार्थी शब्द

अनेकार्थी र श्रुतिसम भिन्‍नार्थी शब्द

Comments
1 min read
माउजङ बाबुसाहेबको कोट – कथा वाचन

माउजङ बाबुसाहेबको कोट – कथा वाचन

Comments
1 min read
माउजङ बाबुसाहेबको कोट(कथा) मूल सन्देश

माउजङ बाबुसाहेबको कोट(कथा) मूल सन्देश

Comments
1 min read
संवाद लेखन

संवाद लेखन

Comments
1 min read
वाच्य र वाच्य परिवर्तन – भाग २

वाच्य र वाच्य परिवर्तन – भाग २

Comments
1 min read
तध्दित प्रत्‍ययबाट शब्द निर्माण – भाग २

तध्दित प्रत्‍ययबाट शब्द निर्माण – भाग २

Comments
1 min read
हाम्रो संस्कृति – निबन्ध वाचन

हाम्रो संस्कृति – निबन्ध वाचन

Comments
1 min read
हाम्रो संस्कृति – सारांश

हाम्रो संस्कृति – सारांश

Comments
1 min read
सर्वनाम

सर्वनाम

Comments
1 min read
उपसर्गबाट शब्द निर्माण

उपसर्गबाट शब्द निर्माण

Comments
1 min read
विशेषण

विशेषण

Comments
1 min read
प्रत्यागमन (कथा) मूल सन्देश

प्रत्यागमन (कथा) मूल सन्देश

Comments
1 min read
समासबाट शब्द निर्माण – भाग १

समासबाट शब्द निर्माण – भाग १

Comments
1 min read
विवेचनात्मक उत्तर लेखन

विवेचनात्मक उत्तर लेखन

Comments
1 min read
क्रियापद

क्रियापद

Comments
1 min read
व्यापारिक चिठी लेखन

व्यापारिक चिठी लेखन

Comments
1 min read
शब्दवर्ग – अभ्यास

शब्दवर्ग – अभ्यास

Comments
1 min read
जय भुँडी – सारांश

जय भुँडी – सारांश

Comments
1 min read
नाम

नाम

Comments
1 min read
सन्दुक रुइत - सारांश

सन्दुक रुइत - सारांश

Comments
1 min read
पर्यायवाची र विपरीतार्थी शब्द

पर्यायवाची र विपरीतार्थी शब्द

Comments
1 min read
नामयोगी र संयोजक

नामयोगी र संयोजक

Comments
1 min read
प्रत्‍यागमन - कथा वाचन

प्रत्‍यागमन - कथा वाचन

Comments
1 min read
थाङ्‍का - बुँदा टिपोट

थाङ्‍का - बुँदा टिपोट

Comments
1 min read
समासबाट शब्द निर्माण – भाग २

समासबाट शब्द निर्माण – भाग २

Comments
1 min read
Electric Power Consumption And Numericals

Electric Power Consumption And Numericals

Comments
1 min read
कालका अपूर्ण पक्ष

कालका अपूर्ण पक्ष

Comments
1 min read
Heating And Lighting Effect

Heating And Lighting Effect

Comments
1 min read
Defects Of Vision

Defects Of Vision

Comments
1 min read
Electrical Devices

Electrical Devices

Comments
1 min read
टीका - एकाङ्‍की वाचन

टीका - एकाङ्‍की वाचन

Comments
1 min read
कालका अज्ञात र अभ्यस्त पक्ष

कालका अज्ञात र अभ्यस्त पक्ष

Comments
1 min read
सप्रसङ्ग व्याख्या लेखन

सप्रसङ्ग व्याख्या लेखन

Comments
1 min read
जय भुँडी – निबन्ध वाचन

जय भुँडी – निबन्ध वाचन

Comments
1 min read
वर्षा – बुँदा टिपोट र मूल भाव

वर्षा – बुँदा टिपोट र मूल भाव

Comments
1 min read
उखान

उखान

Comments
1 min read
अर्थ वा भावका आधारमा वाक्यका प्रकार

अर्थ वा भावका आधारमा वाक्यका प्रकार

Comments
1 min read
पदयाेग र पद वियाेग

पदयाेग र पद वियाेग

Comments
1 min read
टुक्का

टुक्का

Comments
1 min read
वर्णविन्यास – पञ्‍चम वर्ण, शिरविन्दु र चन्द्रविन्दुको प्रयोग

वर्णविन्यास – पञ्‍चम वर्ण, शिरविन्दु र चन्द्रविन्दुको प्रयोग

Comments
1 min read
लक्ष्मीपूजा – कथा वाचन

लक्ष्मीपूजा – कथा वाचन

Comments
1 min read
म सडक बोल्दै छु – कविता वाचन

म सडक बोल्दै छु – कविता वाचन

Comments
1 min read
सस्वर वाचन

सस्वर वाचन

Comments
1 min read
वर्णविन्यास – ब, व, श, ष, स, रि, री, ऋ, रू, रु, क्ष, त्र, ज्ञ को प्रयोग

वर्णविन्यास – ब, व, श, ष, स, रि, री, ऋ, रू, रु, क्ष, त्र, ज्ञ को प्रयोग

Comments
1 min read
क्लारा जेटकिन (जीवनी) सारांश

क्लारा जेटकिन (जीवनी) सारांश

Comments
1 min read
शब्द निर्माण प्रक्रिया - द्वित्व

शब्द निर्माण प्रक्रिया - द्वित्व

Comments
1 min read
Magnetic Effect

Magnetic Effect

Comments
1 min read
निबन्ध लेखन

निबन्ध लेखन

Comments
1 min read
पारिभाषिक / प्राविधिक, अनुकरणत्मक, संक्षिप्त र प्रतीकात्मक शब्द

पारिभाषिक / प्राविधिक, अनुकरणत्मक, संक्षिप्त र प्रतीकात्मक शब्द

Comments
1 min read
तध्दित प्रत्‍ययबाट शब्द निर्माण – भाग १

तध्दित प्रत्‍ययबाट शब्द निर्माण – भाग १

Comments
1 min read
वादविवाद लेखन

वादविवाद लेखन

Comments
1 min read
वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण

वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण

Comments
1 min read
क्रियायोगी

क्रियायोगी

Comments
1 min read
कृत् प्रत्ययबाट शब्द निर्माण

कृत् प्रत्ययबाट शब्द निर्माण

Comments
1 min read
तार्किक उत्तर लेखन

तार्किक उत्तर लेखन

Comments
1 min read
संरचनाका आधारमा वाक्यका प्रकार

संरचनाका आधारमा वाक्यका प्रकार

Comments
1 min read
जन्मभूमि - कथा वाचन

जन्मभूमि - कथा वाचन

Comments
1 min read
बनाेटका आधारमा धातुका प्रकार

बनाेटका आधारमा धातुका प्रकार

Comments
1 min read
Archimede's Principle And Law Of Floatation

Archimede's Principle And Law Of Floatation

Comments
1 min read
Pascal's Law

Pascal's Law

Comments
1 min read
loading...