TyroCity

# grade9

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
Solution And Its Types

Solution And Its Types

Comments
1 min read
Physical And Chemical Change, Chemical Reaction And Balanced Chemical Equations

Physical And Chemical Change, Chemical Reaction And Balanced Chemical Equations

Comments
1 min read
Valence Electrons, Radicle And Molecular Formula

Valence Electrons, Radicle And Molecular Formula

Comments
1 min read
Atom, Atomic Structure, Electronic And Sub-Shell Configuration

Atom, Atomic Structure, Electronic And Sub-Shell Configuration

Comments
1 min read
Magnetic Field

Magnetic Field

Comments
1 min read
Resistance

Resistance

Comments
1 min read
Organic And Inorganic Compounds

Organic And Inorganic Compounds

Comments
1 min read
Nature And Sources Of Carbon

Nature And Sources Of Carbon

Comments
1 min read
Differences Between Metals And Non-Metals, Role Of Metals In Organisms

Differences Between Metals And Non-Metals, Role Of Metals In Organisms

Comments
1 min read
Intensity And Pitch

Intensity And Pitch

Comments
1 min read
Reflection And Refraction

Reflection And Refraction

Comments
1 min read
Refraction Of Light And Its Laws

Refraction Of Light And Its Laws

Comments
1 min read
Numericals On Work Energy And Power

Numericals On Work Energy And Power

Comments
1 min read
Power And Transformation Of Energy

Power And Transformation Of Energy

Comments
1 min read
Numericals

Numericals

Comments
1 min read
Effects Of Refraction Of Light And Total Internal Reflection

Effects Of Refraction Of Light And Total Internal Reflection

Comments
1 min read
Work, Energy And Its Types

Work, Energy And Its Types

Comments
1 min read
Wave Velocity, Medium And Spectre

Wave Velocity, Medium And Spectre

Comments
1 min read
Sources And Nature

Sources And Nature

Comments
1 min read
Dispersion Of Light , Electromagnetic Waves And Its Properties

Dispersion Of Light , Electromagnetic Waves And Its Properties

Comments
1 min read
Moment And Numericals

Moment And Numericals

Comments
1 min read
Pulley, Inclined Plane, Wheel And Axle

Pulley, Inclined Plane, Wheel And Axle

Comments
1 min read
Ohm's Law

Ohm's Law

Comments
1 min read
Efficiency And Friction In A Machine And Lever

Efficiency And Friction In A Machine And Lever

Comments
1 min read
Newtons First And Second Law Of Motion

Newtons First And Second Law Of Motion

Comments
1 min read
Length , Mass And Time And Conversion Of Units

Length , Mass And Time And Conversion Of Units

Comments
1 min read
Machine Adavantage And Velocity Ratio

Machine Adavantage And Velocity Ratio

Comments
1 min read
Newtons Third Law Of Motion And Numericals

Newtons Third Law Of Motion And Numericals

Comments
1 min read
Physical Quantity And Their Units

Physical Quantity And Their Units

Comments
1 min read
Maths IX Video Notes

Maths IX Video Notes

Comments
5 min read
English IX Video Notes

English IX Video Notes

Comments
4 min read
चिठ्ठी लेखन (निवेदन)

चिठ्ठी लेखन (निवेदन)

Comments
1 min read
कथा वाचन: बन्धनबाट मुक्ति

कथा वाचन: बन्धनबाट मुक्ति

Comments
1 min read
भाव/अर्थ – इच्छार्थ,सम्भावनार्थ,सङ्‍केतार्थ

भाव/अर्थ – इच्छार्थ,सम्भावनार्थ,सङ्‍केतार्थ

Comments
1 min read
संवाद लेखन

संवाद लेखन

Comments
1 min read
नेपाली चिह्‍न प्रयाेगकाे अवस्था

नेपाली चिह्‍न प्रयाेगकाे अवस्था

Comments
1 min read
सारांश: बन्धनबाट मुक्ति

सारांश: बन्धनबाट मुक्ति

Comments
1 min read
संक्षिप्त प्रश्नाेत्तर

संक्षिप्त प्रश्नाेत्तर

Comments
1 min read
पदवर्ग (संयाेजक र निपात)

पदवर्ग (संयाेजक र निपात)

Comments
1 min read
पदवर्ग (नामयाेगी)

पदवर्ग (नामयाेगी)

Comments
1 min read
पदवर्ग (सर्वनाम)

पदवर्ग (सर्वनाम)

Comments
1 min read
सन्देश

सन्देश

Comments
1 min read
पद सङ्‍गति- १ (वचन र लिङ्‍ग)

पद सङ्‍गति- १ (वचन र लिङ्‍ग)

Comments
1 min read
बुँदा टिपोट र सारांश लेखन

बुँदा टिपोट र सारांश लेखन

Comments
1 min read
विवेचनात्मक उत्तर लेखन

विवेचनात्मक उत्तर लेखन

Comments
1 min read
मूल भाव

मूल भाव

Comments
1 min read
पदवर्ग (विशेषणका अन्य प्रकार)

पदवर्ग (विशेषणका अन्य प्रकार)

Comments
1 min read
पदवर्ग (कार्यका आधारमा नामको प्रकार)

पदवर्ग (कार्यका आधारमा नामको प्रकार)

Comments
1 min read
आधुनिक वा अन्य आधारमा नामको वर्गीकरण

आधुनिक वा अन्य आधारमा नामको वर्गीकरण

Comments
1 min read
पदवर्ग (नाम)

पदवर्ग (नाम)

Comments
1 min read
पदवर्ग (परिचय र प्रकार)

पदवर्ग (परिचय र प्रकार)

Comments
1 min read
यात्रा सुरु गराैँ – मूल भाव (बुँदा टिपाेट – तेस्राे र चाैथाे अनुच्छेद)

यात्रा सुरु गराैँ – मूल भाव (बुँदा टिपाेट – तेस्राे र चाैथाे अनुच्छेद)

Comments
1 min read
यात्रा सुरु गराैँ – मूल भाव (बुँदा टिपाेट – पहिलाे र दाेस्राे अनुच्छेद)

यात्रा सुरु गराैँ – मूल भाव (बुँदा टिपाेट – पहिलाे र दाेस्राे अनुच्छेद)

Comments
1 min read
यात्रा सुरु गराैँ : लयवाचन

यात्रा सुरु गराैँ : लयवाचन

Comments
1 min read
काल – सामान्य र अपूर्ण पक्ष

काल – सामान्य र अपूर्ण पक्ष

Comments
1 min read
काल र पक्ष – अज्ञात र अभ्यस्त पक्ष

काल र पक्ष – अज्ञात र अभ्यस्त पक्ष

Comments
1 min read
काल र पक्ष – पूर्ण पक्ष

काल र पक्ष – पूर्ण पक्ष

Comments
1 min read
काल र पक्ष – सामान्य पक्ष

काल र पक्ष – सामान्य पक्ष

Comments
1 min read
सप्रसङ्ग व्याख्या लेखन

सप्रसङ्ग व्याख्या लेखन

Comments
1 min read
शब्द निर्माण प्रक्रिया – तद्धित प्रत्यय

शब्द निर्माण प्रक्रिया – तद्धित प्रत्यय

Comments
1 min read
loading...