छात्रवृत्तिका लागि पत्र
श्रीमान् प्राचार्य ज्यु,
(विद्यालयको नाम)
(ठेगाना)

विषय:जेहेन्दार छात्रवृत्ति पुन भन्ने बारे

महोदय,
त्यस विद्यालयको ……………………..(आफ्ना समस्याहरु व्यक्त गर्दै आफुले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने कारणहरु देखाएर छात्रवृत्तिको लागि अपील गर्ने)………………….। धन्यवाद ।

संकलन गरिएका कागजातहरु:
१….
२…..

आज्ञाकारी छात्र
(आफ्नो नाम)