निमन्त्रणा


श्रीमान ……………… ज्युका समिपमा

निमन्त्रणा

………….(निमन्त्रनाका लागी अपील गर्ने )………………..

कार्यक्रम:                                                                                                                             आयोजक समिति
(मिति)                                                                                                                                (आयोजकको नाम)
(समय)
(स्थान)