श्रधान्जली एवं समवेदना


हार्दिक श्रधान्जली एवं समवेदना

जन्म
(..मिति…)

मृत्यु
(…मिति…)

………………………….श्रधान्जली क केहि शब्दहरु ………………………………

श्रधान्जली दिनेको
नाम र ठेगाना