Nepali IV Content


निवेदनको परिचय, ढाचा पहिचान, सस्वरवाचन र शब्दार्थ