Nepali X Content


पारिभाषिक / प्राविधिक, अनुकरणत्मक, संक्षिप्त र प्रतीकात्मक शब्द