Nepali IX Content


शब्द निर्माण प्रक्रिया – समास- परिचय,प्रकार-अव्ययीभाव, र तत्पुरूष