TyroCity

# grade5

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
लामो उत्तर लेखन

लामो उत्तर लेखन

Comments
1 min read
कविताको सस्वरवाचन, कविताको मूलभाव शब्दार्थ

कविताको सस्वरवाचन, कविताको मूलभाव शब्दार्थ

Comments
1 min read
पाठवाचन, पाठको मूलभाव, शब्दार्थ

पाठवाचन, पाठको मूलभाव, शब्दार्थ

Comments
1 min read
कथावाचन, कठिनशब्दार्थ, पाठको मूलभाव

कथावाचन, कठिनशब्दार्थ, पाठको मूलभाव

Comments
1 min read
अशुद्धि शोधनाश

अशुद्धि शोधनाश

Comments
1 min read
निवेदन पठन, निवेदन लेखनक नियमहरु, शब्दार्थ

निवेदन पठन, निवेदन लेखनक नियमहरु, शब्दार्थ

Comments
1 min read
पाठवाचन, शब्दार्थ, मूलभाव

पाठवाचन, शब्दार्थ, मूलभाव

Comments
1 min read
संवादवाचन, कठिन शब्दको अर्थबोध

संवादवाचन, कठिन शब्दको अर्थबोध

Comments
1 min read
कवितावाचन, लयबोध, शब्दार्थ, कविताको मूलभाव

कवितावाचन, लयबोध, शब्दार्थ, कविताको मूलभाव

Comments
1 min read
कविता वाचन, लयबोध

कविता वाचन, लयबोध

Comments
1 min read
पाठवाचन र चिठी र खामको नमूना र शब्दार्थ

पाठवाचन र चिठी र खामको नमूना र शब्दार्थ

Comments
1 min read
शब्दार्थ र अनुकरणात्मक शब्दको प्रयोग

शब्दार्थ र अनुकरणात्मक शब्दको प्रयोग

Comments
1 min read
Listening Texts

Listening Texts

Comments
1 min read
Simple Present Tense

Simple Present Tense

Comments
1 min read
Reading Comprehension: Talking about Picnic

Reading Comprehension: Talking about Picnic

Comments
1 min read
पाठवाचन, किताबको निर्माणको जानकारी, शब्दार्थ

पाठवाचन, किताबको निर्माणको जानकारी, शब्दार्थ

Comments
1 min read
पाठवाचन, बुद्धको शान्तिसन्देश, पाठको मूलभाव, शब्दार्थ

पाठवाचन, बुद्धको शान्तिसन्देश, पाठको मूलभाव, शब्दार्थ

Comments
1 min read
संवादपठन, परीक्षाको तयारीबारे जानकारी, शब्दार्थ

संवादपठन, परीक्षाको तयारीबारे जानकारी, शब्दार्थ

Comments
1 min read
पाठवाचन, शब्दार्थ, उत्तरलेखन

पाठवाचन, शब्दार्थ, उत्तरलेखन

Comments
1 min read
शब्दार्थ, अभ्यास ३, ४, ७, ११़

शब्दार्थ, अभ्यास ३, ४, ७, ११़

Comments
1 min read
पाठ वाचन र बुँदा टिपोट

पाठ वाचन र बुँदा टिपोट

Comments
1 min read
विभक्ती प्रयोग, वाक्यसोधन

विभक्ती प्रयोग, वाक्यसोधन

Comments
1 min read
Grammar, Simple Past, Homophone, Homonym: Describing Time

Grammar, Simple Past, Homophone, Homonym: Describing Time

Comments
1 min read
काल- अपूर्ण पक्ष

काल- अपूर्ण पक्ष

Comments
1 min read
कविताको मूलभाव (बुँदा टिपोट)

कविताको मूलभाव (बुँदा टिपोट)

Comments
1 min read
कथा वाचन: आँखाको ज्योति

कथा वाचन: आँखाको ज्योति

Comments
1 min read
Preposition and Writing

Preposition and Writing

Comments
1 min read
कविता (झ्याउरे लय)

कविता (झ्याउरे लय)

Comments
1 min read
Reading Comprehension: Talking about months and seasons

Reading Comprehension: Talking about months and seasons

Comments
1 min read
सस्वरवाचन, शब्दार्थ, बुँदा टिपोट, मूल भाव

सस्वरवाचन, शब्दार्थ, बुँदा टिपोट, मूल भाव

Comments
1 min read
पाठवाचन, शब्दार्थ, बुँदाटिपोट

पाठवाचन, शब्दार्थ, बुँदाटिपोट

Comments
1 min read
पाठ वाचन शब्दार्थ बुँदा टिपोट, मूलभाव

पाठ वाचन शब्दार्थ बुँदा टिपोट, मूलभाव

Comments
1 min read
Reading Comprehension: Describing Quantities

Reading Comprehension: Describing Quantities

Comments
1 min read
Grammar – Many and Much / Unscramble the Words

Grammar – Many and Much / Unscramble the Words

Comments
1 min read
Reading Comprehension: Describing Possessions

Reading Comprehension: Describing Possessions

Comments
1 min read
सस्वरवाचन: नैतिक दृष्टान्त

सस्वरवाचन: नैतिक दृष्टान्त

Comments
1 min read
Pronoun, Possessive Pronoun and Paragraph Writing

Pronoun, Possessive Pronoun and Paragraph Writing

Comments
1 min read
पाठवाचन, पाठको मूलभाव, शब्दार्थ

पाठवाचन, पाठको मूलभाव, शब्दार्थ

Comments
1 min read
Reading Comprehension: Checking and Confirming

Reading Comprehension: Checking and Confirming

Comments
1 min read
Question Tag

Question Tag

Comments
1 min read
कामको महिमा

कामको महिमा

Comments
1 min read
काल – सामान्य पक्ष

काल – सामान्य पक्ष

Comments
1 min read
Reading Comprehension: Narrative Events

Reading Comprehension: Narrative Events

Comments
1 min read
काल – पूर्ण पक्ष

काल – पूर्ण पक्ष

Comments
1 min read
Past Tense- Grammar

Past Tense- Grammar

Comments
1 min read
STATISTICS

STATISTICS

Comments
1 min read
Past Participle & The Letter

Past Participle & The Letter

Comments
1 min read
SET

SET

Comments
1 min read
ALGEBRAIC EXPRESSIONS AND EVALUATION OF ALGEBRAIC EXPRESSSION

ALGEBRAIC EXPRESSIONS AND EVALUATION OF ALGEBRAIC EXPRESSSION

Comments
1 min read
Describing Locations: Writing and Grammar

Describing Locations: Writing and Grammar

Comments
1 min read
ADDITION AND SUBTRACTION OF ALGEBRAIC EXPRESSION

ADDITION AND SUBTRACTION OF ALGEBRAIC EXPRESSION

Comments
1 min read
EQUATION AND APPLICATIONS OF EQUATION

EQUATION AND APPLICATIONS OF EQUATION

Comments
1 min read
Talking about Future: Grammar

Talking about Future: Grammar

Comments
1 min read
Nepali V Video Notes

Nepali V Video Notes

Comments
2 min read
Reading Comprehension: Describing Time

Reading Comprehension: Describing Time

Comments
1 min read
Describing People: Grammar - Adjective and Adverb

Describing People: Grammar - Adjective and Adverb

Comments
1 min read
BILL AND BUDGET

BILL AND BUDGET

Comments
1 min read
SIMPLE INTEREST

SIMPLE INTEREST

Comments
1 min read
Reading Comprehension: Describing People

Reading Comprehension: Describing People

Comments
1 min read
Reading Comprehension: Talking about Future

Reading Comprehension: Talking about Future

Comments
1 min read
loading...