TyroCity

# grade6

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
कारक र विभक्ति

कारक र विभक्ति

Comments
1 min read
सस्वरवाचन, शब्दार्थ

सस्वरवाचन, शब्दार्थ

Comments
1 min read
पुरुष परिवर्तन

पुरुष परिवर्तन

Comments
1 min read
नियमको जानकारी, सस्वरवाचन

नियमको जानकारी, सस्वरवाचन

Comments
1 min read
नमुना निबन्ध: मेरो जन्मभूमि

नमुना निबन्ध: मेरो जन्मभूमि

Comments
1 min read
लिङ्ग परिवर्तन

लिङ्ग परिवर्तन

Comments
1 min read
सस्वरवाचन र शब्दार्थ

सस्वरवाचन र शब्दार्थ

Comments
1 min read
विवेचनात्मक उत्तर

विवेचनात्मक उत्तर

Comments
1 min read
सस्वरवाचन र शब्दार्थ

सस्वरवाचन र शब्दार्थ

Comments
1 min read
सस्वरवाचन, शब्दार्थ

सस्वरवाचन, शब्दार्थ

Comments
1 min read
आदर

आदर

Comments
1 min read
सस्वरवाचन, शब्दार्थ

सस्वरवाचन, शब्दार्थ

Comments
1 min read
सस्वरवाचन, शब्दार्थ

सस्वरवाचन, शब्दार्थ

Comments
1 min read
भविष्यत् काल र पक्षहरु

भविष्यत् काल र पक्षहरु

Comments
1 min read
सस्वरवाचन, शब्दार्थ, सन्देश

सस्वरवाचन, शब्दार्थ, सन्देश

Comments
1 min read
आज्ञार्थ

आज्ञार्थ

Comments
1 min read
भावार्थ

भावार्थ

Comments
1 min read
गीत गायन, शब्दार्थ

गीत गायन, शब्दार्थ

Comments
1 min read
कालहरूको अपूर्ण पक्ष

कालहरूको अपूर्ण पक्ष

Comments
1 min read
ढाँचा परिचय, सास्वरवाचन

ढाँचा परिचय, सास्वरवाचन

Comments
1 min read
पुर्णकालीक क्रियापद

पुर्णकालीक क्रियापद

Comments
1 min read
सस्वरवाचन

सस्वरवाचन

Comments
1 min read
सम्भावनार्थ

सम्भावनार्थ

Comments
1 min read
ढाँचा नमुना, पहिचान र सस्वरवाचन

ढाँचा नमुना, पहिचान र सस्वरवाचन

Comments
1 min read
करण । अकरण

करण । अकरण

Comments
1 min read
सस्वरवाचन शब्दार्थ

सस्वरवाचन शब्दार्थ

Comments
1 min read
भूतकाल

भूतकाल

Comments
1 min read
भावार्थ

भावार्थ

Comments
1 min read
कथा लेखन

कथा लेखन

Comments
1 min read
लय वाचन र शब्दार्थ

लय वाचन र शब्दार्थ

Comments
1 min read
जीवनी लेखन अभ्यास

जीवनी लेखन अभ्यास

Comments
1 min read
क्रियापद

क्रियापद

Comments
1 min read
सङ्क्षिप्त प्रश्नोत्तर

सङ्क्षिप्त प्रश्नोत्तर

Comments
1 min read
सस्वरवाचन

सस्वरवाचन

Comments
1 min read
चिन्हको परिचय र प्रयोग

चिन्हको परिचय र प्रयोग

Comments
1 min read
सस्वरवाचन

सस्वरवाचन

Comments
1 min read
सस्‍वरवाचन

सस्‍वरवाचन

Comments
1 min read
वचन

वचन

Comments
1 min read
बुँदाटिपाेट

बुँदाटिपाेट

Comments
1 min read
सस्वरवाचन

सस्वरवाचन

Comments
1 min read
भावार्थ

भावार्थ

Comments
1 min read
व्याकरण - वर्तमान काल र यसका पक्षहरु

व्याकरण - वर्तमान काल र यसका पक्षहरु

Comments
1 min read
व्याकरण - नाम र यसका प्रकार

व्याकरण - नाम र यसका प्रकार

Comments
1 min read
गुरु कविता - लयबोध

गुरु कविता - लयबोध

Comments
1 min read
विशेषण र यसका प्रकार

विशेषण र यसका प्रकार

Comments
1 min read
Present Continuous Tense

Present Continuous Tense

Comments
1 min read
Future Tense

Future Tense

Comments
1 min read
Past Tense

Past Tense

Comments
1 min read
Grammar: Simple Present Tense

Grammar: Simple Present Tense

Comments
1 min read
A Real Hero

A Real Hero

Comments
1 min read
English VI Video Notes

English VI Video Notes

Comments
1 min read
A Field Trip

A Field Trip

Comments
1 min read
The earth and us

The earth and us

Comments
1 min read
Grammar - Punctuation

Grammar - Punctuation

Comments
1 min read
Grammar - Reflexive Pronouns

Grammar - Reflexive Pronouns

Comments
1 min read
A Lesson From A Grass Cutter

A Lesson From A Grass Cutter

Comments
1 min read
Wit - Reading Comprehension

Wit - Reading Comprehension

Comments
1 min read
Grammar- Transformation Of Sentences

Grammar- Transformation Of Sentences

Comments
1 min read
Grammar - Preposition

Grammar - Preposition

Comments
1 min read
A Brave Female Pilot

A Brave Female Pilot

Comments
1 min read
loading...