Nepali V Content


पाठवाचन, बुद्धको शान्तिसन्देश, पाठको मूलभाव, शब्दार्थ