TyroCity

# grade7

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
बुँदा टिपोट र मूल भाव: सुनाैलो भोलि

बुँदा टिपोट र मूल भाव: सुनाैलो भोलि

Comments
1 min read
क्रियाविशेषण

क्रियाविशेषण

Comments
1 min read
बुँदा टिपोट र मूल भाव: एउटै मुटु एउटै मर्म

बुँदा टिपोट र मूल भाव: एउटै मुटु एउटै मर्म

Comments
1 min read
एउटै मुटु एउटै मर्म

एउटै मुटु एउटै मर्म

Comments
1 min read
काल – अपूर्ण पक्ष

काल – अपूर्ण पक्ष

Comments
1 min read
भावका अाधारमा वाक्यका प्रकार

भावका अाधारमा वाक्यका प्रकार

Comments
1 min read
Life Process

Life Process

Comments
1 min read
Excretion

Excretion

Comments
1 min read
Types of Rock

Types of Rock

Comments
1 min read
Digestive System

Digestive System

Comments
1 min read
Some Useful Chemicals – Phenol, Detergent, Detol & Fertilizers

Some Useful Chemicals – Phenol, Detergent, Detol & Fertilizers

Comments
1 min read
Vegetative Parts of Plant

Vegetative Parts of Plant

Comments
1 min read
Plant Kingdom – Cryptogams

Plant Kingdom – Cryptogams

Comments
1 min read
Alloy and Non-Metal

Alloy and Non-Metal

Comments
1 min read
Magnet

Magnet

Comments
1 min read
Metals and Non-Metals – Metals

Metals and Non-Metals – Metals

Comments
1 min read
Living Beings – Vertebrates

Living Beings – Vertebrates

Comments
1 min read
Sound – Sound and Wave

Sound – Sound and Wave

Comments
1 min read
Magnetic and Nuclear Energy

Magnetic and Nuclear Energy

Comments
1 min read
Inclined Plane, Wedge and Screw

Inclined Plane, Wedge and Screw

Comments
1 min read
Convection and Radiation of Heat

Convection and Radiation of Heat

Comments
1 min read
Periscope and Kaleidoscope

Periscope and Kaleidoscope

Comments
1 min read
Elements and Compounds

Elements and Compounds

Comments
1 min read
Cell Organelles – Plastid

Cell Organelles – Plastid

Comments
1 min read
Crystallization and Solution

Crystallization and Solution

Comments
1 min read
Evaporation, Sublimation and Centrifuging

Evaporation, Sublimation and Centrifuging

Comments
1 min read
Plant Kingdom – Phanerogams

Plant Kingdom – Phanerogams

Comments
1 min read
Cell Organelles

Cell Organelles

Comments
1 min read
Cell and Tissue – Cell Wall and Cell Membrane

Cell and Tissue – Cell Wall and Cell Membrane

Comments
1 min read
Flower

Flower

Comments
1 min read
Work

Work

Comments
1 min read
Speed of Sound in Different Medium

Speed of Sound in Different Medium

Comments
1 min read
Magnetic Electrostatic and Frictional Force

Magnetic Electrostatic and Frictional Force

Comments
1 min read
Measurement- SI Unit and Length

Measurement- SI Unit and Length

Comments
1 min read
Measurement- Mass and Time

Measurement- Mass and Time

Comments
1 min read
Scalar and Vector

Scalar and Vector

Comments
1 min read
Measurement- Area and Volume

Measurement- Area and Volume

Comments
1 min read
Centripetal Force and Gravitational Force

Centripetal Force and Gravitational Force

Comments
1 min read
Simple Machine – Lever

Simple Machine – Lever

Comments
1 min read
Wheel and Axle, Pulley

Wheel and Axle, Pulley

Comments
1 min read
Pressure

Pressure

Comments
1 min read
Light, Sound and Electrical Energy

Light, Sound and Electrical Energy

Comments
1 min read
Power

Power

Comments
1 min read
Conduction of Heat

Conduction of Heat

Comments
1 min read
Thermos and Thermometer

Thermos and Thermometer

Comments
1 min read
Reflection of Light

Reflection of Light

Comments
1 min read
Making a Magnet

Making a Magnet

Comments
1 min read
Speed, Acceleration and Velocity

Speed, Acceleration and Velocity

Comments
1 min read
Static Electricity

Static Electricity

Comments
1 min read
Current Electricity

Current Electricity

Comments
1 min read
Elements Of Environment

Elements Of Environment

Comments
1 min read
Atoms and Molecules

Atoms and Molecules

Comments
1 min read
Unicellular Organism

Unicellular Organism

Comments
1 min read
नेपालमा जनसङ्‍ख्या वृद्‌धिको अवस्था

नेपालमा जनसङ्‍ख्या वृद्‌धिको अवस्था

Comments
1 min read
भूपरिवेष्‍टित देशका समस्या तथा समाधानका उपाय

भूपरिवेष्‍टित देशका समस्या तथा समाधानका उपाय

Comments
1 min read
नेपालको जनसङ्ख्याको बनोट (उमेर, लिङ्‍ग, धर्मअनुसार, भाषा र जातजाति अनुसार)

नेपालको जनसङ्ख्याको बनोट (उमेर, लिङ्‍ग, धर्मअनुसार, भाषा र जातजाति अनुसार)

Comments
1 min read
तीव्र जनसङ्‌ख्या वृद्‍‌धिका कारण र असर

तीव्र जनसङ्‌ख्या वृद्‍‌धिका कारण र असर

Comments
1 min read
जनसङ्‌ख्या व्यवस्थापन र त्यसका उपाय

जनसङ्‌ख्या व्यवस्थापन र त्यसका उपाय

Comments
1 min read
जनसङ्ख्या शिक्षाको परिचय र विकास क्रम

जनसङ्ख्या शिक्षाको परिचय र विकास क्रम

Comments
1 min read
सार्क गतिविधि

सार्क गतिविधि

Comments
1 min read
loading...