TyroCity

# grade8

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
समावेशीकरण

समावेशीकरण

Comments
1 min read
सुशासन

सुशासन

Comments
1 min read
दिगो विकास

दिगो विकास

Comments
1 min read
मानव अधिकार

मानव अधिकार

Comments
1 min read
महिला अधिकार

महिला अधिकार

Comments
1 min read
नेेपालमा समावेशीकरणका प्रावधानहरू

नेेपालमा समावेशीकरणका प्रावधानहरू

Comments
1 min read
नागरिक दायित्‍व

नागरिक दायित्‍व

Comments
1 min read
व्यवस्थापिका

व्यवस्थापिका

Comments
1 min read
कार्यपालिका

कार्यपालिका

Comments
1 min read
सिंह र स्यालको कथा – कथा वाचन

सिंह र स्यालको कथा – कथा वाचन

Comments
1 min read
विकास

विकास

Comments
1 min read
विकास क्षेत्र

विकास क्षेत्र

Comments
1 min read
विकास क्षेत्रको महत्‍त्‍व र सङ्‍घीय राज्य

विकास क्षेत्रको महत्‍त्‍व र सङ्‍घीय राज्य

Comments
1 min read
कम्प्युटर र इन्टरनेट -प्रबन्ध- सारांश

कम्प्युटर र इन्टरनेट -प्रबन्ध- सारांश

Comments
1 min read
खाने पानी

खाने पानी

Comments
1 min read
जनशक्ति

जनशक्ति

Comments
1 min read
नेपाली संस्कृति -सारांश

नेपाली संस्कृति -सारांश

Comments
1 min read
एउटा घटना – कथा वाचन

एउटा घटना – कथा वाचन

Comments
1 min read
घरायसी चिठी

घरायसी चिठी

Comments
1 min read
Social VIII Video Notes

Social VIII Video Notes

Comments
3 min read
क्रियापद

क्रियापद

Comments
1 min read
प्रकृति र वातावरण – प्रबन्ध- सारांश

प्रकृति र वातावरण – प्रबन्ध- सारांश

Comments
1 min read
नाम

नाम

Comments
1 min read
सारांश: देवकुमारी थापा

सारांश: देवकुमारी थापा

Comments
1 min read
Nepali VIII Video Note

Nepali VIII Video Note

Comments
2 min read
Writing – Uses of Passive

Writing – Uses of Passive

Comments
1 min read
Reading – A Beggar’s Dreams

Reading – A Beggar’s Dreams

Comments
1 min read
Grammar – Reflexive Pronouns

Grammar – Reflexive Pronouns

Comments
1 min read
Writing – Short Story Writing

Writing – Short Story Writing

Comments
1 min read
Writing – Filling up a Form

Writing – Filling up a Form

Comments
1 min read
Grammar – Imperative Structures

Grammar – Imperative Structures

Comments
1 min read
Grammar – Passive Voice

Grammar – Passive Voice

Comments
1 min read
Reading – District Profiles

Reading – District Profiles

Comments
1 min read
Speaking – Like/Dislike

Speaking – Like/Dislike

Comments
1 min read
Reading – Forms and Cheques

Reading – Forms and Cheques

Comments
1 min read
Writing About Hobbies

Writing About Hobbies

Comments
1 min read
Grammar – Connectives

Grammar – Connectives

Comments
1 min read
Speaking and Writing

Speaking and Writing

Comments
1 min read
Reading – Lincoln’s Letter

Reading – Lincoln’s Letter

Comments
1 min read
Writing – Preparing a Leaflet

Writing – Preparing a Leaflet

Comments
1 min read
Reading – Biography

Reading – Biography

Comments
1 min read
Writing – How to Write a Paragraph

Writing – How to Write a Paragraph

Comments
1 min read
Speaking – Conditionals

Speaking – Conditionals

Comments
1 min read
Grammar – Prepositions

Grammar – Prepositions

Comments
1 min read
Poetry – Money

Poetry – Money

Comments
1 min read
How to Write a Diary

How to Write a Diary

Comments
1 min read
Speaking – Making Request and Responding

Speaking – Making Request and Responding

Comments
1 min read
Giving Directions

Giving Directions

Comments
1 min read
Grammar – Obligations

Grammar – Obligations

Comments
1 min read
Reading – A visit to Godawari

Reading – A visit to Godawari

Comments
1 min read
Writing a Personal Letter

Writing a Personal Letter

Comments
1 min read
Writing – How to Write a CV

Writing – How to Write a CV

Comments
1 min read
Speaking – Describing a Person

Speaking – Describing a Person

Comments
1 min read
Reading – A Memorable Journey From Terai to The Hill

Reading – A Memorable Journey From Terai to The Hill

Comments
1 min read
Grammar – Articles

Grammar – Articles

Comments
1 min read
Speaking – Asking for Directions

Speaking – Asking for Directions

Comments
1 min read
Reading – An Interview with a Local Businessperson

Reading – An Interview with a Local Businessperson

Comments
1 min read
Poetry – If Pigs Could Fly

Poetry – If Pigs Could Fly

Comments
1 min read
Writing – Writing a Personal Letter

Writing – Writing a Personal Letter

Comments
1 min read
Grammar – The Conditionals

Grammar – The Conditionals

Comments
1 min read
loading...